Gå med i Tappra Barn Charity Business Club idag.
Kontakta oss

Insamlingsstiftelsen Tappra Barn - Uppförandekod


Därför har vi en uppförandekod

En uppförandekod är ett enkelt dokument som är tänkt att förklara vad en organisation står för. Det ska vara en utgångspunkt och guide till vad som är mer rätt än annat, utifrån organisationens värdegrund. Eftersom vi har med barn att göra blir det ännu viktigare för oss att alla som på något sätt är en del av Tappra Barn erkänner och skriver under denna uppförandekod. Vi ska vara förebilder inte bara för organisationerna och barnen vi hjälper, utan även för varandra. Det innebär att uppförandekoden respekteras och efterlevs av exempelvis styrelsen, volontärer, partners, bidragstagare och övriga intressenter som stiftelsen har en relation till. För att lyckas med en uppförandekod krävs 100% engagemang och respekt för vår värdegrund. Det räcker ej att följa en uppförandekod under en begränsad, kortare period. Förtroende är viktigt för alla organisationer, inte minst för Tappra Barn, och vårt arbete präglas av äkthet och ärlighet. Det är allas ansvar att följa Tappra Barns uppförandekod, men i slutändan faller det på styrelsens ansvar att tillse att uppförandekoden efterlevs.

Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Uppförandekod

  • Vårt främsta fokus är alltid att finnas till för barnen. Vår kompass är FN:s barnkonvention och vi utgår från den i vårt arbete för barnens bästa.
  • Tappra Barn är, och ska alltid agera som, en pålitlig, öppen och ärlig organisation vilket medför samma ansvar för stiftelsens representanter och partners.
  • Tappra Barn tror på långsiktiga affärsrelationer och partnerskap med ömsesidigt förtroende och nytta för alla parter
  • Vi strävar efter ett mer tolerant och inkluderande samhälle för nuvarande och framtida generationer. Tappra Barn välkomnar mångfald och jämställdhet i alla former. Därför ska allas mänskliga rättigheter respekteras och försvaras.
  • Tappra Barn tar självklart avstånd mot all kränkande särbehandling, som t.ex: mobbning, fysiskt/psykiskt våld, social utstötning, sexuella trakasserier, etnicitet eller andra former av trakasserier.
  • Tappra Barn ska alltid eftersträva att visa gott omdöme gentemot alla intressenter, internt och externt, och inte använda en attityd eller ett språkbruk som kan uppfattas som kränkande, sexistiskt eller exkluderande. Vi ska vara normkritiska och självkritiska. Vi ska uppträda mot andra människor på det sätt vi förväntar oss att våra barn ska uppträda mot varandra.
  • Tappra Barn ska i alla sammanhang där stiftelsen verkar och uppträder följa lagar, regler, avtal och gällande praxis. Tappra Barn ska respektera ingångna överenskommelser och i alla avseende agera öppet och ärligt.

Godkänt av:

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Tappra Barn:

Magnus Johansson, Michael Berggren, Niklas Lillman, Stefan Desai och Michael Sterne

Styrelsen för Tappra Barn AB:

Magnus Johansson, Michael Sterne, Mats Nyberg, Björn Möller, Thomas Österberg, Gagga S Westin och Stefan Desai

Ort/Datum för Godkännande:

Linköping 2020-06-02


Följ oss i sociala medier!